Sample Image

Šių metų kovo 20 dieną įvyko Kauno Žvejų Draugijos konferencija, kurioje buvo beveik 30 delegatų ir visi valdybos nariai. Kaip jau įprasta, iš būrelio nuo 100 narių atsiunčiamas vienas delegatas. Jei būrelis turi nepilnus du šimtus narių, tuomet dalyvauja du delegatai. Konferencijos metu buvo perskaityta KŽD veiklos ataskaita.

Mūsų sekretorė Rūtelė registruoja dalyvius.
Sample Image
Konferenciją vedė sekretorius G. Baranauskas.
Sample Image
Apie valdybos finansinę pusę kalbėjo mūsų buhalterė, gerbiama p. Eugenija Banevičienė.
Sample Image
Apie valdybos finansinę veiklą, jos padėtį prieš konferencijos dalyvius pasisakė revizijos Pirmininkas p. Petras Dainelis. Revizorius visą valdybos nuveiktą darbą įvertino pažymiu „gerai“. Vadinasi tobulėti ir dirbti dar yra kur.
Sample Image
Žemiau noriu pateikti pilną ataskaitą kurią perskaitė Kauno Žvejų Draugijos Pirmininkas p. Vytautas Ignatavyčius.
Sample Image

KAUNO ŽVEJŲ DRAUGIJOS 2008 M.
V E I K L O S A T A S K A I T A


Gerbiami kolegos, štai jau du metai kaip mes vykdome savarankišką veiklą.Mes ir toliau likome vienintelė savarankiška žvejų draugija Lietuvoje.Kai kurių draugijų nariai bandė atsiskirti nuo medžiotojų, bet jiems tai nepavyko.Manau, kad mes laiku išsprendėme atsiskyrimo problemas.Praeitais metais perrašėme nuomojamus vandens telkinius Kauno žvejų draugijos vardu. Turime ir Kauno raj. savivaldybės sprendimą, kuris leidžia perrašyti nuomojamus vandens telkinius KŽD vardu. Kai kurių sunkumų gali iškilti perrašant sutartis nes Kauno raj. savivaldybės žemės ūkio skyrius primygtinai mums bruka užtvankų priežiūrą.Tai mums brangiai kainuotų, nes jau dabar parduodamų leidimų kiekis neatsiperka naudojamų lėšų įžuvinimui, patvankų šienavimui ir dažymui nors dalį darbų atlieka mūsų aktyvistai ir etatiniai darbuotojai.
Reikia pripažinti, kad šiuo metu nėra Lietuvoje nustatytos tvarkos kuri tiksliai reglamentuotų mėgėjišką žūklę. Nors 2004-07-15 išleistas „Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatymas“, kuriame mėgėjų žūklei teikiama pirmenybė, poįstatyminiai aktai juos pakreipia verslininkų naudai.Jau 2008m buvo paruoštas naujas mėgėjų žūklės įstatymo projektas kuriame mėgėjų žūklė nustumta į antrą planą: visi vandenys padalinti į žūklės plotus, kurie išnuomojami konkurso tvarka.
Kas gi gali laimėti konkursą prieš verslininkus kurie iš to gyvena ir neblogai........... Laiko stoka ir pasikeitusi Seimo valdanti dauguma nepriėmė naujos redakcijos įstatymo.
2009-01-01 Kauno žvejų draugijoje buvo 4052 nariai, iš jų 18 moterų ir 3 jauni žvejai.Visi draugijos nariai jungėsi į 27 būrelius.

Bendra veikla


Atsižvelgiant į Draugijos valdybos patvirtintą pajamų – išlaidų sąmatą, sudarėme renginių planą ir paskyrėme už jų vykdymą atsakingus asmenis. Atskirai buvo sudarytas sportinės žūklės varžybų planas, atsižvelgiant į sportinei žūklei skirtas lėšas.
Iš plane numatytų priemonių neįvykdytas vienas – nesuorganizuotas pasitarimas su būrelių pirmininkais ir aktyviais visuomenininkais. Šią priemonę būtų tikslinga vykdyti jeigu būtų mėgėjiškos žūklės įstatymo pakeitimo svarstymas.Žūklės įstatymo pakeitimai buvo paruošti.Kelis kartus svarstyta MŽD respublikinės tarybos posėdžiuose, visuomeninės komisijos prie Aplinkos ministerijos posėdžiuose, parašyti kreipimosi raštai į Seimo komisiją, bet atsakymų negauta.
Dalinai neįvykdytas žūklės varžybų planas.Kadangi nebuvo ledo tai poledinės žūklės renginiai neįvyko.Nevykome į spiningavimo sezono atidarymo varžybas Klaipėdoje kadangi jos virto komercinėmis ir pasikeitė jų organizatoriai.

Žūklės plotų nuoma ir įžuvinimas


Iš Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių nuomojame sekančius vandens telkinius: Gaižėnai – 39,6ha, Pociūnai – 44,4ha, Pajiesys - 64,8ha, Altoniškės – 16,5ha, Krivėnai – 66,7ha, Nevėžis – 188,3ha, Lampėdžiai – 125ha, Nemunas – 1362,4ha, Neris – 411ha.Nemunas ir Neris nuomojama Kauno m. ir Kauno r. ribose.Už vandens plotų nuomą kiekvienais
Metais sumokame 3357Lt.

Pagal numatytas normas vandens telkiniai yra žuvinami. 2008 m. įžuvinome:

1. Krivėnai
- lydekos šiųmetukės – 670 vnt.

2. Gaižėnai
- karosai šiųmetukai – 4000 vnt.
- karpiai dvivasariai - 800 vnt.

3. Altoniškės
- karpiai dvivasariai - 330 vnt.

4. Pajiesys
- lydekos šiųmetukės – 1250 vnt.

5. Lampėdis
- lydekos šiųmetukės – 1250 vnt.
- karosai šiųmetukai - 6500 vnt.

6. Pociūnai
lydekos šiųmetukės - 450 vnt.

7. Nemunas
- lydekų lervutės - 100 000 vnt.

8. Neris
- lydekų lervutės - 50 000 vnt.

9. Nevėžis
- lydekų lervutės - 50 000 vnt.

Viso: 10 875 Lt.

Žuvų apsaugai suorganizavome 12 reidų. Jų metu buvo surašyta 10 pažeidimo aktų.
Įrengėme 320 vnt. nerštaviečių Lampėdžio ežere.Kituose vandens telkiniuose jų nereikia kadangi yra natūralios nerštavietės.

Sportinė žūklė


Mūsų draugijos nariai kultivuoja poledinę žūklę, meškeriojimą plūdine meškere, spiningavimą, meškeriojimą museline meškere, meškeriojimą dugnine meškere.
2008 m. nebuvo ledo todėl poledinės žūklės varžybos nevyko.
2008 m. organizavome meškeriojimo plūdine meškere individualias varžybas, kad galėtume pritraukti galimai daugiau dalyvių.Dalyvavo 18 meškeriotojų.Vykdant komandines varžybas dalyvaudavo 12 – 13 dalyvių. Nugalėjo „Salmolita“ būrelio narys –V.Zinkevičius, sugavęs 13,791kg. žuvų.Antras „Banga“ būrelio pirmininkas J.Jablonskis – 13, 438kg. Ir trečias –„Salmolitos“ būrelio narys S.Kazlauskas, pagavęs 13,335kg. žuvies.
Lietuvos MŽD meškeriojimo varžybas laimėjo Kauno žvejų draugijos I komanda (D.Vilpišauskas, J.Jablonskis, R.Ignatavičius), įveikę Kėdainių žvejus jų pačių vandenyse.Individualiai J.Jablonskis buvo pirmas sugavęs 9,740kg. žuvų.
MŽD spiningavimo varžybose buvome antri.
Individualiai V.Ignatavičius buvo antras.
Neblogai sekėsi jūrinės žūklės varžybose kur pirmą kartą šių varžybų istorijoje iškovojome III vietą. Komandos sudėtis - B.Baranauskas, K.Jegorovas, R.Kaziūnas.
Neblogai sekėsi mūsų meškeriotojams ir Lietuvos čempionate kur mūsų draugijos narių pagrindu sudarytos komandos iškovojo antrą ir trečią vietas.
Meškeriojimo varžybos yra brangus sportas todėl organizavome išvyk kur galėjo pasireikšti ir žvejai mėgėjai.Sportininkai varžėsi atskiroje įskaitoje.
Tarp mėgėjų plūdine meškere nugalėjo R.Kalpokas – 6,3kg , moterų – Z.Makūnienė – 1,62kg, sportininkų – R.Ignatavičius – 3,62kg,.Dugnine meškere geriausiai sekėsi K.Ramaneckui – 2,2kg, spiningavime – V.Makūnas – 1,08kg.
Pastaruoju metu gerokai sumažėjo šių varžybų populiarumas, o be to jos brangios nes daug kainuoja autobuso nuoma.Manome, kad ateityje šias varžybas reikėtų pravesti savi nuomojamuose vandenyse arba netoli Kauno esančiuose vandens telkiniuose.

Kita veikla

Gerbiami delegatai, kuo toliau – tuo labiau kyla problemų su mūsų nuomojamų vandens telkinių apsauga. Vienas etatinis darbuotojas negali efektyviai tai atlikti. Daugiau etatinių darbuotojų pasisamdyti neleidžia lėšos.Gerai, kad mūsų santykiai neblogi su Aplinkos ministerijos KRAAD darbuotojais – V.Rimu, V.Zavedsku, A.Glinskiu ir kt.kurie labai geranoriški ir padeda spręsti mūsų problemas.
Pagaliau išsisprendė Pajiesio tvenkinio likimas. Su minimaliais nuostoliais žuvims buvo pastatyta elektrinė. Tikėkimės, kad užtvanka dėl to nenugrius. Pasižiūrėjus kaip nuniokotas Janušonių vandens telkinys, galime tik džiaugtis, kad mums užteko reiklumo ir ryžto šio tvenkinio išsaugojimui.
Gerbiami delegatai, laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų tolimesniai draugijos veiklai vykdyti.Iš anksto dėkoju už pareikštą nuomonę.Taip pat noriu padėkoti p.B.Baranauskui ir K.Jegorovui kurie daug prisideda prie vandens telkinių aplinkos tvarkymo, užtvankos įrenginių ir įtvarų nudažymo.


Po oficialios dalies visada būna ir linksmesnė - antra dalis. Matyt taip ir turėtų būti. Argi galėjome liūdėti sėdint prie stalo su pažįstamais mums veidais, kurie trykšte tryško energija .Kaž kas paprašė žodžio.
Sample Image
O štai dailės būrelio pirmininkas pasisiūlė padėti su jaunimu renkant pavasarį šiukšles nuo upės pakrančių.Valdyba išklausė ir kitų delegatų pasiūlymų, pastebėjimų vienu ar kitu klausimu, susijusiu su draugijos interesais. Vėliau vyrai, moterys nuoširdžiai bendravo tarpusavyje.
Sample Image
Savaime suprantamas dalykas, kada susirenka bendraminčių būrys yra ir apie ką pašnekėti – kas kokią žuvį sugavo, kur žvejoti ruošiasi, kokiais įrankiais bei panašiomis temomis.
Sample Image
Vėliau, atsipalaidavus ir susipažinus tarpusavyje buvo galima ir pajuokauti, papozuoti prieš objektyvą.
Sample Image
Vakarui baigiantis, nebeliko nei amžiaus barjero nei bendravimo nepatogumų. Kas puikiai matosi iš nuotraukos.
Sample Image
Šiomis eilutėmis ir noriu užbaigti savo straipsnį – reportažą apie įvykusią Kauno miesto Žvejų draugijos konferenciją.

Iki sekančių susitikimų!

Sigutis