Straipsniai, pranešimai, trumpi aprašymai..

Komentuokite perskaitytus straipsnius
User avatar
evil
Site Admin
Posts: 2238
Joined: Thu Aug 05, 2004 7:51 am
Location: Wilno
Contact:

Re: Straipsniai, pranešimai, trumpi aprašymai..

Post by evil » Tue Jul 20, 2010 7:56 pm

(z)
o kam dabar lengva...

SIGUTIS

Re: Straipsniai, pranešimai, trumpi aprašymai..

Post by SIGUTIS » Tue Oct 12, 2010 11:17 am

MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mėgėjiškos žūklės taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato mėgėjiškos žūklės objektus, įrankius, būdus, režimą, mėgėjiškos žūklės organizavimo tvarką, reglamentuoja kitą su mėgėjiška žūkle susijusią veiklą.

2. Šios Taisyklės netaikomos privatiems tvenkiniams ir kūdroms. Kitiems privatiems vandens telkiniams šios Taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta Žvejybos privačiuose vandens telkiniuose tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-639 (Žin., 2005, Nr. 4-71).

3. Organizuojant ir vykdant licencinę žūklę šios Taisyklės taikomos tiek, kiek tai nurodyta Licencinės žūklės organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. D1-75 (Žin., 2005, Nr. 24-784). Saugomose teritorijose mėgėjų žvejybą papildomai reglamentuoja šių teritorijų tvarkymo ir gamtotvarkos planai ir individualūs apsaugos reglamentai.

II. SĄVOKOS

4. Šiose Taisyklėse naudojamos sąvokos:

4.1. mėgėjiškos žūklės įrankiai - visi žuvims vilioti ir pagauti skirti įrankiai, kurių pagrindinis elementas yra žvejybinis kabliukas arba kabliukai (neviršijant Taisyklėse nustatyto jų skaičiaus limito), taip pat bučiukai ar samteliai vėžiams gaudyti, samteliai masalui ar žuvims iš vandens išimti bei povandeninės žūklės įrankiai;

4.2. mėgėjiškos žūklės būdas - žūklė, kai žuvys suviliojamos natūralios kilmės arba dirbtiniais masalais, taip pat vėžių gaudymas bučiukais ir samteliais, žuvų gaudymas masalui, taip pat povandeninė žūklė, kai žuvys šaudomos povandeniniais šautuvais;

4.3. žūklė nestandartiniais įrankiais ir būdais - stintų ar nėgių žūklė tinkliniais samčiais, taip pat nėgių žūklė bučiukais, turint nustatyta tvarka išduotą licenciją;

4.4. tinkliniai ne mėgėjiškos žūklės įrankiai - tralai, traukiamieji, statomieji, plukdomieji bei dreifiniai tinklai, gaudyklės, bradiniai, venteriai ir kiti verslinėje žvejyboje naudojami tinkliniai įrankiai;

4.5. draudžiami žvejybos įrankiai - elektros žūklės prietaisai, ūdos, žeberklai, varžos bei tinkliniai ne mėgėjiškos žūklės įrankiai;

4.6. draudžiami žvejybos būdai - žūklė, naudojant elektros energiją, nuodingąsias ar sprogstamąsias medžiagas, šaunamuosius ar pneumatinius ginklus (išskyrus povandeninės žūklės šautuvus), akvalangus bei kitus autonominius kvėpavimo prietaisus, taip pat žūklė duriamuoju, užkabinamuoju (kai žuvis sugaunama kabliuku ar kabliu už bet kurios kūno dalies, išskyrus galvą), smogiamuoju bei kitu ne mėgėjiškos žūklės įrankiu.

5. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatyme (Žin., 2004, Nr. 118-4395).

III. MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS REŽIMAS

6. Žvejys mėgėjas vidaus vandens telkiniuose ir Kuršių mariose vienu metu gali naudoti ne daugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius vėžiams arba nėgėms gaudyti bei 4 kitus mėgėjiškos žūklės įrankius. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 6 vienetų, išskyrus Kuršių marias, kur bendras kabliukų skaičius stintų gaudymui gali būti 12 vienetų. Dvišakis ar trišakis kabliukas laikomas vienu.

7. Baltijos jūroje vienu metu galima naudoti ne daugiau kaip 5 mėgėjiškos žūklės įrankius. Bendras vienu metu naudojamų kabliukų skaičius negali viršyti 15 vienetų.

8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-401 (nuo 2006 m. rugsėjo 10 d.) redakcija

Per parą leidžiama sugauti 1 lašišą (Baltijos jūroje), šlakį (Baltijos jūroje) ar šamą, ne daugiau kaip 3 vienetus margųjų upėtakių, salačių, kiršlių ar ūsorių, ne daugiau kaip 5 vienetus vėgėlių, sterkų, sykų, lydekų, žiobrių, šapalų, meknių, ungurių, karpių ar otų (bendras šiame punkte nurodytų žuvų kiekis negali viršyti 5 vienetų) ir ne daugiau kaip 50 vienetų vėžių (išskyrus rainuotuosius ir žymėtuosius vėžius, kurių sugavimo kiekis ir dydis neribojamas). Per parą sugautų šiame punkte nenurodytų leidžiamų gaudyti žuvų bendras svoris neturi būti didesnis kaip 5 kg, o Baltijos jūroje ir Kuršių mariose neturi būti didesnis kaip 7 kg, neskaitant paskutinės sugautos žuvies svorio, ir išskyrus atvejus, kai vienos žuvies svoris yra didesnis nei šiame punkte nustatyta norma. Į laimikį neįskaitomos žuvys, kurios sugautos gyvybingos nedelsiant paleidžiamos atgal į vandens telkinį.

9. Žvejams mėgėjams leidžiama gaudyti masalui žuveles bei uodo trūklio lervas vienu tinkliniu samteliu masalui gaudyti, kurio skersmuo - ne didesnis kaip 1 metras, o tinklo akutės - ne didesnės kaip 10 mm. Per parą vienam žvejui leidžiama sugauti ne daugiau kaip 50 vienetų karosų, kuojų, ešerių ir kitų rūšių žuvų jauniklių, išskyrus plėšriąsias žuvis, šių Taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose išvardytas žuvis bei į Globojamų žuvų ir vėžių rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. kovo 31d. įsakymu Nr. 84 (Žin., 1999, Nr. 33-970), įrašytas žuvis.

10. Mėgėjiškos žūklės varžybų metu gali būti netaikomi šių Taisyklių 6, 7 ir 8 punktuose nurodyti apribojimai, jei pagautos žuvys paleidžiamos atgal į tą patį vandens telkinį tai suderinus su:

10.1. to regiono aplinkos apsaugos departamentu, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra vandens telkinys - neišnuomotuose valstybiniuose vandens telkiniuose ar vandens telkiniuose, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotus;

10.2. nuomininku ar žūklės ploto naudotoju - išnuomotuose vandens telkiniuose ar vandens telkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotus. Nuomininkas ar žūklės ploto naudotojas žūklės sąlygas turi suderinti su atitinkamo regiono aplinkos apsaugos departamentu;

10.3. valstybinio parko direkcija (papildomai), jeigu vandens telkinys yra valstybinio parko teritorijoje.

11. Draudžiama ši veikla:

11.1. gaminti, realizuoti, įsigyti arba laikyti draudžiamus žvejybos įrankius, išskyrus tinklinius ne mėgėjiškos žūklės įrankius, kurių gaminimo, realizavimo, įsigijimo ir laikymo tvarką nustato Aplinkos ministerija;

11.2. išimti iš vandens telkinių verslinės žvejybos įrankius ir žuvis iš jų. Asmenys, pastebėję vandens telkinyje Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka nepažymėtus draudžiamus žvejybos įrankius, neišimdami jų iš vandens, praneša apie tai aplinkos apsaugos pareigūnams;

11.3. naudoti masalui gyvūnus, įtrauktus į Invazinių Lietuvoje organizmų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 (Žin., 2004, Nr. 130-4677);

11.4.vykdyti povandeninę žūklę tamsiuoju paros metu - nuo saulės laidos iki patekėjimo, taip pat šaudyti žuvis povandeninei žūklei skirtais šautuvais iš valties, braidant ar vaikštant pakrantėmis.

12. Draudžiama žvejoti:

12.1. be leidimo mėgėjiškai žūklei, išskyrus asmenis, turinčius nemokamą žvejybos teisę; 12.2 draudžiamais žvejybos įrankiais ar būdais;

12.3. naudojant prie mėgėjiškų žūklės įrankių pritvirtintas ilgesnes nei 20 cm gumas;

12.4. plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius kitais žvejybos įrankiais ar būdais nei bučiukais ir samteliais vėžiams gaudyti;

12.5. kiršlius, marguosius upėtakius, šlakius, lašišas natūralios kilmės masalais;

12.6. specialiaisiais ženklais pažymėtose verslinės žvejybos vietose ir arčiau kaip 50 m atstumu nuo jų;

12.7. žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką), ties tvenkinių vandens nuleistuvais ir arčiau kaip 100 m nuo jų;

12.8. Kruonio HAE aukštutiniame baseine, pažeidžiant Kruonio HAE administracijos nustatytą lankymosi Kruonio HAE teritorijoje tvarką;

12.9. nuo sausio 1 d. iki balandžio 20 d. vidaus vandens telkiniuose naudojant masalui žuvelę (šis draudimas netaikomas žūklei Kuršių mariose);

12.10. lašišas ir šlakius nuo rugpjūčio 15 d. iki spalio 31 d. mažesniu kaip 0,5 km spinduliu nuo Šventosios upės žiočių ir 0,5 km spinduliu nuo Klaipėdos uosto šiaurinio ir pietinio molų galų Baltijos jūroje;

12.11. ištisus metus 1 priede išvardytuose vandens telkiniuose.

12.12. nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. 2 priede išvardytose upėse;

12.13. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. be nustatyta tvarka išduotų licencijų 3 priede nurodytose upėse ar jų atkarpose;

12.14.nuo spalio 16 d. iki gruodžio 31 d. 3 priede išvardytose upėse ar jų atkarpose;

13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-401 nuo 2006 m. rugsėjo 10 d.) redakcija

13. Draudžiama gaudyti:

13.1. šių rūšių žuvis:

skersnukius (Chondrostoma nasus L.);

vijūnus (Misgurnus fossilis L.);

jūrines nėges (Petromyzon marinus L.);

mažąsias nėges (Lampetra planeri Bloch.) ir jų vingilius;

kitus vandenyje gyvenančius į Lietuvos raudonąją knygą įrašytus gyvūnus, jei jų žvejybai neišduotos licencijos;

13.2. be nustatyta tvarka išduotų licencijų vidaus vandens telkiniuose šias žuvis:

lašišas (Salmo salar L.) ištisus metus;

šlakius (Salmo trutta trutta L.) ištisus metus;

sykus (Coregonus lavaretus L.) ištisus metus;

upines nėges (Lampetra fluviatilis L.) ištisus metus;


13.3. mažesnes nei šių dydžių:

lašišas (Salmo salar L.) 60 cm;

šamus (Silurus glanis L.) 75 cm;

šlakius (Salmo trutta trutta L.) 60 cm;

salačius (Aspius aspius L.) 52 cm;

vėgėles (Lota lota L.):

Kuršių mariose 49 cm;

kituose telkiniuose 40 cm;


ūsorius (Barbus barbus L.) 47 cm;

sterkus (Stizostedion lucioperca L.) 46 cm;

lydekas (Esox lucius L.) 45 cm;

kiršlius (Thymallus thymallus L.) 29 cm;

marguosius upėtakius (Salmo trutta fario L.) 30 cm;

žiobrius (Vimba vimba L.) 28 cm;

šapalus (Leuciscus cephalus L.) 25 cm;

meknes (Leuciscus idus L.) 28 cm;

lynus (Tinca tinca L.) 25 cm;

plačiažnyplius vėžius (Astacus astacus L.) 10 cm;

siauražnyplius vėžius (Astacus leptodactylus L.) 10 cm.

Pastaba. Pagautos žuvys ir vėžiai, mažesni negu nustatyta šiame punkte, taip pat žuvys, kurias draudžiama gaudyti, turi būti tuoj pat paleidžiami atgal į tą patį vandens telkinį. Žuvys matuojamos nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo, vėžiai - nuo galvos smaigalio pradžios iki ištiestos uodegos plokštelės galo;

13.4. nurodytais laikotarpiais šias žuvis ir vėžius:

lydekas (Esox lucius L.) nuo vasario 1 d. iki balandžio 20 d.;

sterkus (Stizostedion lucioperca L.) nuo kovo 1 d. iki gegužės 20 d.;

salačius (Aspius aspius L.) nuo balandžio 1 d. iki gegužės 15 d.;

kiršlius (Thymallus thymallus L) nuo kovo 1 d. iki gegužės 15 d.;

marguosius upėtakius (Salmo trutta fario L.) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

sykus (Coregonus lavaretus L.) nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d.;

otus (Scopthalmus maximus L.) nuo gegužės 1 d. iki liepos 31 d.;

vėgėles (Lota lota L.) nuo gruodžio 15 d. iki sausio 15 d.;

plačiažnyplius ir siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d.

karšius (Abramis brama L.) nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d. Nemuno deltos regioninio parko teritorijoje esančiuose vandens telkiniuose;

žiobrius (Vimba vimba L.) nuo gegužės 15 d. iki birželio 15 d.“


14. Povandeninė žūklė leidžiama šiuose valstybiniuose vandens telkiniuose:

Eil. Nr. :Vandens telkinio pavadinimas;Rajonas; Plotas, ha; Ežero Nr.;Pastabos;

1. Alaušas Utenos 1071, 31-24
2. Antalieptės HE tvenkinys Zarasų 1572,3 Išskyrus rekreacines zonas (1 pastaba)
3. Asveja Molėtų, Švenčionių 978,2 42-109
Povandeninė žūklė leidžiama ežero dalyje nuo Dubingių tilto iki Žingių tilto, išskyrus rekreacines zonas (2 pastaba)
4. Baltieji Lakajai Molėtų 699,8 43-118
5. Didžiulis (Daugų) Alytaus 912,7 56-63
6. Drūkšiai Zarasų 3204,9 33-7
Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje
7. Galuonai Molėtų 591,5 43-214
8. Sartai Rokiškio, Zarasų 1336,8 20-76
Išskyrus rekreacines zonas (3 pastaba)
9. Siesartis Molėtų 503,6 42-57
10. Vištytis Vilkaviškio 53- 30 Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje ežero dalyje, išskyrus rekreacines zonas (3 pastaba)
11. Baltijos jūros priekrantė

1 pastaba. Pakrančių atkarpos, besiribojančios su rekreacinėmis zonomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1313 „Dėl Gražutės regioninio parko ir jo zonų ribų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 95-3356).

2 pastaba. Pakrančių atkarpos, besiribojančios su rekreacinėmis zonomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1308 „Dėl Asvejos regioninio parko ir jo zonų ribų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 95-3351).

3 pastaba. Pakrančių atkarpos, besiribojančios su rekreacinėmis zonomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. balandžio 11 d. nutarimu Nr. 443 „Dėl Asvejos, Aukštadvario, Dubysos, Kauno marių, Labanoro, Neries, Pagramančio, Sartų, Sirvėtos, Tytuvėnų, Varnių, Vištyčio regioninių parkų zonavimo schemų“ (Žin., 1996, Nr. 34-842).

15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-401 (nuo 2006 m. rugsėjo 10 d.) redakcija

Visi 12 ir 13 punktuose nurodyti draudimai galioja tiek pirmą, tiek ir paskutinę nurodyto termino dieną. Tais atvejais, kai pirma draudimo diena yra savaitgalis ar valstybinė šventė, draudimas įsigalioja kitą dieną po savaitgalio ar valstybinės šventės. Draudimas negalioja paskutinę draudimo dieną, jei ji yra savaitgalis ar valstybinė šventė.

16. Nuomininkai ir žūklės plotų naudotojai jų išsinuomotuose ežeruose ir tvenkiniuose ar ežeruose ir tvenkiniuose, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žūklės plotą, gali leisti povandeninę žūklę, tai įrašę į leidimo sąlygas, jei šie valstybiniai vandens telkiniai nepatenka į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais patvirtintuose valstybinių parkų ir jų zonų ribų planuose nustatytas rekreacinio funkcinio prioriteto zonas.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Žvejai mėgėjai privalo žvejodami su savimi turėti nustatytos formos leidimą arba nemokamos žvejybos teisę, suteiktą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 265 "Dėl maksimalių mėgėjiškos žūklės leidimų kainų nustatymo ir nemokamos žvejybos teisės suteikimo" (Žin., 2005, Nr. 35-1141), patvirtinantį dokumentą ir pareikalavus pateikti juos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams, neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams, kitiems pareigūnams, kurie pagal įstatymų suteiktas galias turi teisę vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę.

18. Žuvų apsaugos tikslais Aplinkos ministerija gali nustatyti kitokį žūklės režimą bei priklausomai nuo hidrometeorologinių sąlygų paankstinti arba pavėlinti žvejybos draudimo terminus iki 15 dienų.

19. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Žalą, padarytą neteisėtai žvejojant, sunaikinant, sugaunant žuvis (jų ikrus), vertingų rūšių žuvis bei kitus vandens gyvūnus, pažeidėjai atlygina pagal Vyriausybės nustatytus įkainius.

20. Šiurkštus Taisyklių pažeidimas - tai žvejyba, naudojant draudžiamus žvejybos įrankius ar būdus, arba buvimas vandens telkinyje ar jo pakrantėje su draudžiamais žvejybos įrankiais, žvejyba draudžiamose vietose arba gaudymas žuvų, kurių žvejyba uždrausta arba tuo metu uždrausta, taip pat kitoks Taisyklių pažeidimas, kuriuo padaryta žala žuvų ištekliams įvertinta daugiau kaip 3 MGL.

21. Jei prie žūklės įrankių nėra savininko, valdytojo ar naudotojo, įrankius iki jų priklausomybės išaiškinimo nustatyta tvarka gali paimti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai ar kiti įstatymų įgalioti pareigūnai.

______________

Mėgėjiškos žūklės taisyklių 1 priedas

VANDENS TELKINIAI, KURIUOSE MĖGĖJIŠKA ŽŪKLĖ UŽDRAUSTA VISAIS MĖGĖJIŠKOS ŽŪKLĖS ĮRANKIAIS IR BŪDAIS IŠTISUS METUS

Eil. Nr./ Upės pavadinimas/ Vandens telkinio ar vyresniosios upės pavadinimas, įtekėjimo krantas

JŪROS BASEINAS

1./ Jūra (nuo Tauragės miesto vandenvietės užtvankos iki Tauragės 3-iosios vidurinės mokyklos ir 500 m žemyn nuo Balskų užtvankos)/ Nemunas, dešinysis

NEMUNO BASEINAS

2./ Nemunas (nuo Kauno HE užtvankos iki 500 m žemiau Kauno HE užtvankos)/ Kuršių marios

3. Krokų lankos botaninis-zoologinis draustinis/ Kuršių marios

4. Kuršių mariose tarp Atmatos ir Skirvytės upių mažesniu kaip 1 km atstumu nuo kranto ir Kniaupo įlankoje/ Kuršių marios

5. Valstybiniuose gamtiniuose rezervatuose, biosferos rezervatų ir valstybinių parkų gamtiniuose rezervatuose esančiuose vandens telkiniuose, jei juose neorganizuota licencinė žūklėMėgėjiškos žūklės taisyklių 2 priedasUPĖS, KURIOSE MĖGĖJŲ ŽVEJYBA UŽDRAUSTA NUO SPALIO 1 D. IKI GRUODŽIO 31 D.Eil.Nr. Upė Vyresnysis vandentakis Baseinas1. Avirė Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
2. Bilsinyčia Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
3. Dievogala Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
4. Gauja Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
5. Karklė Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
6. Kerupė Dievogala Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
7. Lapainia (kelias Nr. 129–žiotys) Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
8. Mara Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
9. Medukštėlė Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
10. Ova Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
11. Ratnyčia Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
12. Rėvuona Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
13. Samė Verknė Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
14. Skirpstauja Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
15. Strūzda Verknė Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
16. Šustis Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
17. Šyša (aukščiau Katyčių) Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
18. Verknė (Aukštadvario HE–Gripiškės) Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
19. Viešvilė Nemunas Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
20. Žvirgždė Karklė Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu)
21. Beržūna Šalčia Merkio
22. Beržupis Merkys Merkio
23. Cirvija Merkys Merkio
24. Derežna Merkys Merkio
25. Derežnytė Merkys Merkio
26. Duobupis D Merkys Merkio
27. Geluža Merkys Merkio
28. Graužupis Merkys Merkio
29. Grūda Merkys Merkio
30. Lukna Merkys Merkio
31. Maltupis Šalčia Merkio
32. Mažoji Kena Merkys Merkio
33. Nedzingė Merkys Merkio
34. Pasgrinda Verseka Merkio
35. Skroblus Merkys Merkio
36. Spengla Merkys Merkio
37. Taurupis Verseka Merkio
38. Turė Merkys Merkio
39. Ūla Merkys Merkio
40. Uosupis Ūla Merkio
41. Vardauka Merkys Merkio
42. Verseka Merkys Merkio
43. Bezdonė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
44. Bražuolė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
45. Dūkšta Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
46. Juodė Vokė Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
47. Kamaja Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
48. Kena Vilnia Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
49. Laukysta Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
50. Lokys Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
51. Lomena Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
52. Manierka Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
53. Mozūriškanka Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
54. Musė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
55. Nemenčia Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
56. Riešė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
57. Rudamina Vokė Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
58. Saidė Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
59. Strūna Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
60. Strūna Strečia Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
61.Šešuva Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
62. Taurija Vilnia Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
63. Veršupis Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
64. Vokė (Mūrinė Vokė–žiotys) Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
65. Žalesa Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
66. Žiežmara Neris Neries mažųjų intakų (su Nerimi)
67. Jusinė Žeimena Žeimenos
68. Lakaja (Lakajos ež.–žiotys) Žeimena Žeimenos
69. Luknelė Žeimena Žeimenos
70. Mera Žeimena Žeimenos
71. Peršokšna Lakaja Žeimenos
72. Petruškė Žeimena Žeimenos
73. Saria Žeimena Žeimenos
74. Skerdiksna Žeimena Žeimenos
75. Skirda Žeimena Žeimenos
76. Armona (Dovydiškių užtv.–žiotys) Šventoji Šventosios
77. Grabuosta Siesartis Šventosios
78. Nevėža Virinta Šventosios
79. Pelyša Šventoji Šventosios
80. Siesartis (Želvos–Balninkų tiltas–Cesarkos malūnas) Šventoji Šventosios
81. Storė Šventoji Šventosios
82. Taurožė Šventoji Šventosios
83. Virinta (Klabiniai–žiotys) Šventoji Šventosios
84. Želva Siesartis Šventosios
85. Dratvinys Dubysa Dubysos
86. Gyvėvė Dubysa Dubysos
87. Kirkšnovė Dubysa Dubysos
88. Kražantė Dubysa Dubysos
89. Lapišė Dubysa Dubysos
90. Luknė Dubysa Dubysos
91. Mūkė Dubysa Dubysos
92. Šventupis Dubysa Dubysos
93. Agluona Šešuvis Jūros
94. Aitra Jūra Jūros
95. Akmena Jūra Jūros
96. Ančia Šešuvis Jūros
97. Apusinas Šešuvis Jūros
98. Balčia Šešuvis Jūros
99. Bebirva Šaltuona Jūros
100. Bremena Akmena Jūros
101. Egluona Agluona Jūros
102. Ežeruona Jūra Jūros
103. Giluvė Jūra Jūros
104. Irtuona Ežeruona Jūros
105. Ižnė Akmena Jūros
106. Lokysta Jūra Jūros
107. Šaltuona Šešuvis Jūros
108. Šešuvis Jūra Jūros
109. Šunija Jūra Jūros
110. Trišiūkštė Šešuvis Jūros
111. Upyna Šešuvis Jūros
112. Upynikė Trišiūkštė Jūros
113. Vėžus Jūra Jūros
114. Agluona Minija Minijos
115. Aisė Veiviržas Minijos
116. Alantas Minija Minijos
117. Ašva Veiviržas Minijos
118. Babrungas Minija Minijos
119. Blendžiava Salantas Minijos
120. Didžioji Sruoja Minija Minijos
121. Dirsteika Veiviržas Minijos
122. Gerdaujė Minija Minijos
123. Graumena Šalpė Minijos
124. Judrė Graumena Minijos
125. Kapupis Sausdravas Minijos
126. Karkluoja Alantas Minijos
127. Lukna Minija Minijos
128. Minija (Didovo ež.–Salanto žiotys) Nemunas Nemuno
129. Mišupė Minija Minijos
130. Pala Minija Minijos
131. Salantas Minija Minijos
132. Šalpė Veiviržas Minijos
133. Sausdravas Minija Minijos
134. Šilupis Sausdravas Minijos
135. Skinija Minija Minijos
136. Šlužmė Veiviržas Minijos
137. Šviekšnelė Ašva Minijos
138. Trumpė Želsva Minijos
139. Upita Šlužmė Minijos
140. Veiviržas (kelio Veiviržėnai–Švėkšna tiltas–ištakos) Minija Minijos
141. Vieštovė Minija Minijos
142. Žvelesys Ašva Minijos
143. Žvelsa Minija Minijos
144. Apšė Bartuva Lietuvos pajūrio upių
145. Babrūnė Akmena Danė Lietuvos pajūrio upių
146. Bonalė Akmena Danė Lietuvos pajūrio upių
147. Darba Žyba Lietuvos pajūrio upių
148. Degalas Akmena Danė Lietuvos pajūrio upių
149. Juodupis Šventoji Lietuvos pajūrio upių
150. Kaltis Apšė Lietuvos pajūrio upių
151. Kulšė Šventoji Lietuvos pajūrio upių
152. Luknė Šventoji Lietuvos pajūrio upių
153. Luoba Bartuva Lietuvos pajūrio upių
154. Ringelis Akmena Danė Lietuvos pajūrio upių
155. Sartis Apšė Lietuvos pajūrio upių
156. Šata Bartuva Lietuvos pajūrio upių
157. Smeltalė Kuršių marios Lietuvos pajūrio upių
158. Žyba Šventoji Lietuvos pajūrio upių
159. Lūšė Venta Ventos
160. Šerkšnė Venta Ventos
161. Višetė Venta Ventos
_____________________

Mėgėjiškos žūklės taisyklių 3 priedasUPĖS AR JŲ ATKARPOS, KURIOSE DRAUDŽIAMA MĖGĖJŲ ŽVEJYBA NUO RUGSĖJO 16 D. IKI SPALIO 15 D. BE NUSTATYTA TVARKA IŠDUOTŲ LICENZIJŲ IR NUO SPALIO 16 D. IKI GRUODŽIO 31 D. DRAUDŽIAMA BETKOKIA MĖGĖJŲ ŽVEJYBA


Eil. Nr./ Upė /Vyresnysis vandentakis/ Vieta

1. Neris/ Nemunas/ nuo kelio Nr. 262 tilto iki Musės žiočių, nuo kelio Nr. 108 tilto iki Vokės žiočių, nuo Lazdynų tilto iki Žirmūnų tilto, nuo Žalesos žiočių iki Nemenčios žiočių, nuo Bezdonės žiočių iki Skersabalių kabančio pėsčiųjų tilto, nuo Mažiulėniškių iki geležinkelio Vilnius–Ignalina tilto, nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių.
2. Žeimena/ Neris/ nuo žiočių iki Lakajos žiočių.
3. Vilnia/ Neris/ nuo žiočių iki Rokantiškių užtvankos.
4. Šventoji/ Neris/ nuo žiočių iki Armonos žiočių, nuo Zujų Alkos iki Kavarsko užtvankos, 500 m aukščiau ir žemiau Virintos žiočių.
5. Siesartis/ Šventoji/ nuo žiočių iki Želvos–Balninkų tilto.
6. Širvinta/ Šventoji/ nuo žiočių iki Liukonių tilto.
7. Dubysa/ Nemunas/ nuo žiočių iki Lyduvėnų tilto.
8. Jūra/ Nemunas/ nuo žiočių iki Tauragės užtvankos.
9. Minija/ Nemunas/ nuo Lankupių iki Salanto žiočių.
10. Veiviržas/ Minija/ nuo žiočių iki kelio Veiviržėnai–Švėkšna tilto.
11. Šventoji (pajūrio)/ Baltijos jūra/ nuo žiočių iki Laukžemės malūno užtvankos
12. Akmena–Danė/ Kuršių marios/ nuo Liepų gatvės tęsinio tilto iki Kretingos malūno patvankos.

saugus

Re: Straipsniai, pranešimai, trumpi aprašymai..

Post by saugus » Wed Oct 13, 2010 9:37 am

Siguti, idejai afigiena paklode, cia kas - nauju taisykliu projektas? :%-}

SIGUTIS

Re: Straipsniai, pranešimai, trumpi aprašymai..

Post by SIGUTIS » Wed Oct 13, 2010 4:06 pm

Naujos taisyklės dar tik ruošiamos nors su nedidele jų dalimi teko susipažinti.Vėl seime stumiami kai kurie žvejams mėgėjams nepalankūs įstatymai, t.y. ruošiamas projektas, o verslininkams jie palankūs (H-) Kiek teko girdėti iki N.Metų tas projektas turėtų būti priimtas.O čia įkėliau senas taisykles (kol naujų nėra dar), kad ilgais žiemos vakarais turėtumėte ką veikti (+) (H-) O tai jaučiu po meeto daug kas užmigs ilgu žiemos miegu iki pavasario (tame tarpe ir aš :-] )
Jei "paklodė ištysusi" galiu truputį "nukirpti" (r) jokių problemųImage

valgykitmorkas

Re: Straipsniai, pranešimai, trumpi aprašymai..

Post by valgykitmorkas » Thu Oct 14, 2010 4:55 pm

Akcija Lašiša 2010 :-)

Na ir negalima nepacituoti vieno komentaro po šiuo straipsniu: "Tas sistuvas ir į kokia sodybą gali atvesti..."

ignelis

Re: Straipsniai, pranešimai, trumpi aprašymai..

Post by ignelis » Thu Oct 14, 2010 6:04 pm

anras komentaras vertas demesio: seimo nariams tokius siūstuvus į tam tikrą vietą sumontuoti, kad tauta galėtų kontroliuoti gastroliantus

:D :D isradinga ta lietuviu tauta... :-] ideju nestinga niekam :-]

MVR

Re: Straipsniai, pranešimai, trumpi aprašymai..

Post by MVR » Wed Nov 17, 2010 11:43 am

(Iskarpa is straipsnio) prasome palikti nuomoe
Rodydamas jį, sodybos šeimininkas sako kad riedulys sveria gal penkiasdešimt tonų, plieniniai lynai trūkinėjo jį traktoriumi tempiant. Tas akmuo tarsi simbolizuoja sunkią verslininko dalią, kuri kaip tas akmuo kasdien ,,kybo ant kaklo‘‘, primena, kad kasdien reikia judėti pirmyn, kad nebūtum prislėgtas ir į žemę sumurkdytas. Sodybos seimininkai - veterinarijos gydytojai, kurdami savo ūkį jie planavo auginti kiaules. Pasistatė tvartus, juos jau buvo bebaigią įrengti kiaulėms auginti . Tačiau keitėsi situacija, į Lietuvą ,,atplūdo‘‘ lenkiška kiauliena ir ši šaka tapo menaki perspektyvi. Planuotų auginti trijų tūkstančių kiaulių ūkininkai atsisakė. Šeimininkas sako ilgai svarstęs, kaip panaudoti erdvius gamybinius pastatus, juk įdėtos didžiulės lėšos, tuščius laikyti " vieni nuostoliai. Jis pats, vyresnieji sūnūs domėjosi naujausiomis verslo tendencijomis, ,,naršė‘‘ po internetą, kol galop apsisprendė " kiaulėms skirtuose tvartuose įrengs baseinus ir juose augins žuvį. Ne bet kokią, o pačią vertingiausią " eršketus. Lietuvoje jų niekas dar neaugina, todėl pagalbos kreipėsi į ,,Žuvininkų rūmus‘‘, bendravo su mokslininkais, važinėjo po užsienio valstybes, kur šis verslas jau išvystytas. Buvo Lenkijoje, bendravo su švedais.

Šiandien ukininkas išimties tvarka parodė man eršketų ,,fermą‘‘. Mat ši žuvis auginama ypatingomis sąlygomis , jai reikalinga itin švari aplinka, tad joks pašalietis čia nepageidaujamas .

- Palankiausia oro temperatūra 20 laipsnių šilumos, - pasakoja verslininkas, - todėl pastatą apšiltinau, baseinuose negali susikaupti bakterijų, be perstojo į juos paduodamas deguonis. Mat jei be maisto žuvis gali išbūti net savaitę, tai deguonies stygius jau po valandos gali ją pražudyti.

Pravėręs duris pamatau pilnus vandens baseinus ir juose plazdančius, nardančius eršketus. Tiksliau, dar eršketukus. Viename baseine jie dar visai mažučiai, kituose - jau kiek praaugę. Antanas graibštu ištraukią vieną tokį vikrų ,,paauglį‘‘, tas, kiek papozavęs šeimininko rankoje, vėl neria į gelmę. Antanas sako iš pradžių į baseinėlį paleidęs vos po pusę gramo sveriančius ,,eršketo vaikus‘‘ - mailių. Šie dviejų mėnesių ,,paaugliai‘‘ jau sveria maždaug po 30 gramų. Jie sveriami ir prižiūrimi kone kaip kūdikiai. Be perstojo šniokščia į baseinus pumpuojamas vanduo, jis juda ratu, vis pratekėdamas per sudėtingą filtrų sistemą, kurie šalina bakterijas, bet kokias kitas priemaišas, prietaisai stebi, kad nepakiltų vandens rūgštingumas, kad pakaktų deguonies. Vanduo cirkuliuoja uždaru ratu, išvalytas vėl grįžta į baseinus, prireikia tik kelių šimtų litrų išgaravusiam papildyti. Kiekvienas baseinas turi sudėtingas šėryklas. Žuvų maistas atkeliauja iš Danijos, nes Lietuvoje nieko panašaus niekas negamina. Jis - net penkių rūšių, vis skirtingo amžiaus žuviai. Tamsios granulės viename kibirėlyje tik aguonos grūdo dydžio, kitame jau lyg medžiokliniai šratai antims šaudyti, trečiame " į didokus karoliukus panašios .

- Kada jūsų eršketai pasieks ,,prekinį svorį‘‘? - klausiu Antano.

Jis sako, kad per Šventas Kalėdas jau tikisi pirmuosius parduoti. Bent jau kaimynams. Mat tokioje temperatūroje ir tokiomis sąlygomi eršketai auga triskart greičiau nei lauko baseinuose, per 12-13 mėnesių pasiekia kilogramo svorį. Tada jų mėsa esanti skaniausia.

- Ar ragavote? - klausiu.

- Taip, teko, švedas buvo atvežęs. Mat tokio svorio eršketai dar neturi ašakų, o stuburo kremzlė taip pat dar nebūna sukietėjusi.

Antanas jau žino nemažai patiekalų, kuriuos galima pagaminti iš eršketo.Tarp jų ir plačiau žinomą eršketą drebučiuose.

Tiesa, žuvis bus nepigi. Šiaip Europoje jos kilogramas kainuoja nuo 30 iki 50 litų. Antanas tikisi realizuoti bent po 25 litus už kilogramą. Rinkos dar realios neturi, žvalgosi į Europą.

- O jei realizuoti nepavyks?

- Menka bėda, auginsiu iki didesnio svorio. Trijų metų eršketai jau ,,duoda‘‘ ikrus. Jų kaina Europoje - iki 1000 eurų už kilogramą. Turiu ir inkubatorių, galėčiau iš ikrų eršketukus ,,perinti‘‘. Ateityje tikriausiai taip ir darysiu.

Dar sužinau, kad eršketai išgyvena iki 100 metų ir užauga daugiau nei iki tonos svorio. Sekundei įsivaizduoju, kad tie trys tūkstančiai eršketų, kurie šiandien pliuškenasi fermos baseinuose,pasiektų panašų svorį... Beje, tie ,,didieji‘‘ gamtoje natūraliai gyvena Kaspijos Juodosios jūros baseine, Baltijos eršketas kiek mažesnis. ,,Lietuviškojoje enciklopedijoje‘‘ radau duomenų, kad kadaise jie plaukdavo neršti į Nemuną, ir didžiausias, dviejų metrų ilgio ir 200 kilogramų svorio, eršketas čia buvo sugautas 1885 metais. Deja, ši rūšis tik enciklopedijoje ir minima.

- Praktiškai Baltijoje po kokių penkerių metų beliks mėgėjiška žvejyba, - sako Antanas, - nes neprotingai naikinant gamtą ir ją teršiant žuvis čia baigia išnykti.

Ką jau kalbėti apie eršketus. Apie juos jau daug žino visa šeima ne tik Antanas su Regina, ypač tėvų pagalbininkas šiame versle yra vidurinysis sūnus.

-
Eršketų fermoje yra tokios griežtos taisyklės, kad augininiui nugaišus, jis ,,nelaidojamas‘‘ namuose, o rųpestingai išvežamas į Rietavą ir ten ,,kremuojamas‘‘.

Apie ekonominius rodiklius naujo verslo pradininkai dar nekalba, gyvenimas parodys, juk ir patarlė sako: ,,Viščiukai skaičiuojami rudenį‘‘. Eršketai " dar vėliau...

TIX

Re: Straipsniai, pranešimai, trumpi aprašymai..

Post by TIX » Thu Nov 18, 2010 11:57 am

Geras reklaminis straipsniukas. Kad visos reklamos tokios grazios butu - verslai klestetu..:D
Sekmes ukininkui ir tiek...

MVR

Re: Straipsniai, pranešimai, trumpi aprašymai..

Post by MVR » Thu Nov 18, 2010 5:30 pm

Jo reklama tai gera, bet kaip istikruju yra tai ojjj.

ignelis

Re: Straipsniai, pranešimai, trumpi aprašymai..

Post by ignelis » Fri Nov 19, 2010 11:13 am

nu ir ka jis su ta reklama..? :V nlb izvelgiau esmes ir blogu keslu... :V nu pasidare ferma ish europos pinigeliu.., duos ersketukus i maxima... (ff)

Post Reply