Feeder Cup Lithuania 2012

Viskas, kas susiję su dugnine meškere
Grazvis

Feeder Cup Lithuania 2012

Post by Grazvis » Fri Mar 23, 2012 11:58 pm

Image
FEEDER CUP LITHUANIA 2012

TURNYRO NUOSTATAI


1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. FEEDER CUP LITHUANIA 2012 yra sportinės žūklės dugnine meškere turnyras, kurį organizuoja ŽK „Ant bangos“, ŽK „Žvejonys“ ir ŽK „Fideris“ ,ŽK „Žvejys.lt“ ,ŽK „Kibkit.lt“
1.2. Pagrindiniai turnyro tikslai – populiarinti sportinę žūklę dugnine meškere, išsiaiškinti stipriausius šio žūklės būdo sportininkus, plėtoti sportinės žūklės mėgėjų bendravimą ir bendradarbiavimą.

2. TURNYRO ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS

2.1. Organizatoriai
2.1.1. Turnyro organizatorius yra žvejų klubas “Ant bangos”, kartu su žvejų klubais „Žvejonys“ , „Fideris“ , „Žvejys.lt“ ir „„Kibkit.lt“.
2.1.2. Organizacinius darbus atlieka klubų nariai. Organizatoriai yra atsakingi už turnyro etapų starto vietos parinkimą ir paskelbimą, starto mokesčio surinkimą ir jo administravimą, turnyro dalyvių registravimą, etapo dienotvarkės paskelbimą, tvarkos ir saugos reikalavimų laikymosi kontrolę varžybų metu, varžybų taisyklių laikymąsi, laimikių svėrimą ir rezultatų fiksavimą bei paskelbimą, apdovanojimų ir prizų parengimą ir įteikimą, rezultatų paskelbimą.
2.1.3. Varžybose dalyvaujantys organizatoriai vykdo teisėjų funkcijas ir nagrinėja dalyvių skundus ir apeliacijas. Organizatoriai gali taikyti sankcijas MŽT arba šių nuostatų pažeidėjams.

2.2. Dalyviai
2.2.1. Turnyre gali dalyvauti visi pilnamečiai asmenys ir nepilnamečiai nuo 16 m. ( su savimi turintys asmens tapatybę įrodantį dokumentą), jei kartu dalyvauja vienas iš tėvų ar globėjas, sumokėję starto mokestį.
2.2.2. Turnyras vykdomas tik asmeninėje įskaitoje.
2.2.3. Išankstinė dalyvių registracija vykdoma elektroniniu paštu arba telefonu. Registracijos tvarka ir kontaktinė informacija skelbiama išankstiniuose pranešimuose prieš kiekvieną etapą. Dėl riboto žūklės sektorių skaičiaus, organizatoriai pasilieka sau teisę nesuteikti galimybės dalyviams registruotis atvykus į varžybų vietą iki etapo pradžios.
2.2.4. Bet kokie registracijos tvarkos pakeitimai įsigalioja tik paviešinus juos klubų-organizatorių internetinėse svetainėse iki varžybų pradžios.
2.2.5. Iš anksto užsiregistravę ir į varžybas atvykę dalyviai organizatoriams privalo pateikti galiojantį leidimą žvejoti mėgėjiškos žvejybos įrankiais. Jei žvejybai vandens telkinyje, kuriame vyks konkretus varžybų etapas, bus reikalingi kiti leidimai žūklei, organizatoriai įsipareigoja jų įsigijimo tvarką ir kainą paviešinti išankstiniame skelbime apie būsimą konkretų etapą.
2.2.6. Etapo starto vietoje vykdomas vardinis dalyvių registravimas, suteikiant jiems dalyvių numerius. Vardiniame dalyvių sąraše įregistruoti ir starto mokestį sumokėję dalyviai yra visateisiai turnyro dalyviai.


2.3. Starto mokestis
2.3.1. Starto mokestį sumoka visi prisiregistravę ir turnyre dalyvaujantys dalyviai.
2.3.2. Starto mokesčio dydis atskiram etapui nurodomas išankstiniame skelbime apie būsimą konkretų etapą.
2.3.3. Starto mokestis mokamas prieš varžybas vykdant vardinę dalyvių registraciją. Starto mokestį renka ir administruoja organizatoriai.

2.4. Turnyro vykdymas
2.4.1. Turnyras vykdomas keturiais etapais, skirtingu metų laiku ir skirtinguose vandens telkiniuose.
2.4.2. Etapų vieta ir varžybų laikas bus skelbiami likus nemažiau kaip vienam mėnesiui iki konkretaus etapo pradžios, paviešinant informaciją klubų- organizatorių internetinėse svetainėse, bei pasinaudojant kitais informavimo šaltiniais.
2.4.3. Organizatoriai pasilieka teisę keisti etapų vietą ar laiką dėl oro sąlygų ar kitų priežasčių, iš anksto apie tai informuojant.

2.5. Varžybų dienotvarkė
2.5.1. Kiekvieno etapo metu varžybų dalyviai varžysis burtų keliu ištrauktame sektoriuje 5 (penkias) valandas. Etapas prasideda ir baigiasi tą pačią dieną.
2.5.2. Varžybų eiga (rekomenduojama dienotvarkė).

07:00 – 08:30 vardinė dalyvių registracija varžyboms ir starto mokesčio surinkimas
08:30 – 09:00 varžybų dalyvių instruktavimas ir sektorių burtų traukimas
09:30 – 1 signalas – įėjimas į sektorius
10:10 – 2 signalas – jaukų ir masalų tikrinimas
11:00 – 3 signalas – varžybų pradžia
15:55– 4 signalas – liko 5 minutės iki varžybų pabaigos
16:00– 5 signalas – varžybų pabaiga ir laimikių svėrimas
17:30 varžybų nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimų ceremonija

2.5.3. Varžybų organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų dienotvarkę, iš anksto apie tai informuojant.


3. VARŽYBŲ TAISYKLĖS

3.1. Bendrosios taisyklės
3.1.1. Turnyro dalyviai privalo laikytis MŽT ir šių nuostatų reikalavimų. Kiekvienas varžybose dalyvaujantis meškeriotojas privalo laikytis visų šiose taisyklėse nurodytų punktų.
3.1.2. Varžybos yra asmeninės, todėl draudžiama kitų dalyvių pagalba/komandinė taktika.
3.1.3. Kiekvienam varžybose dalyvaujančiam meškeriotojui įrengiamas meškeriojimo sektorius taip, kad sektoriaus plotis būtų nuo 10 iki 30 metrų. Tikslų sektoriaus plotį konkrečiam etapui nustato varžybų organizatoriai.
3.1.4. Kiekviena meškeriojimo sektoriaus teritorija gali būti atskirta nuo gretimų meškeriojimo sektorių neutralia zona, kurios plotis ne daugiau kaip vienas metras tiek iš kairės, tiek iš dešinės (atskirais atvejais neutralios zonos gali ir nebūti). Kiekvienas meškeriojimo sektorius turi būti aiškiai pažymėtas, atskirtas nuo žiūrovų. Meškeriojimo sektorių žymėjimui naudojamos apsauginės juostos ar virvės, įrengiant jas atitinkamu atstumu lygiagrečiai vandens telkinio krantui. Taip pat, tarp žiūrovų ir meškeriojimo pozicijų gali būti įrengiami “koridoriai”, kuriais leidžiama naudotis tik varžybų organizatoriams.
3.1.5. Burtai traukiami likus mažiausiai 90 minučių prieš kiekvieną varžybų etapą, stebint varžybų organizatorių paskirtiems atsakingiems asmenims.
3.1.6. Varžybos vyksta vienu etapu, kurio trukmė yra 5 valandos. Jei dėl kažkokių priežasčių (pavyzdžiui - žaibavimas) varžybos yra stabdomos, tai varžybos gali būti pratęstos, kad bendra etapo trukmė būtų ilgesnė nei 2 valandos. Jei bendra etapo trukmė nesiekia 2 valandų ribos, varžybos laikomos neįvykusiomis.

3.2. Pasiruošimas varžyboms
3.2.1. Kiekvienam meškeriotojui skiriama 90 minučių pasiruošti varžyboms. Meškeriotojai turi laukti pirmojo varžybų teisėjo signalo ir tik po jo gali įžengti į meškeriojimo sektorius. Iki varžybų teisėjo duoto pirmojo signalo meškeriotojams ir jų asistentams draudžiama įžengti į burtų keliu ištraukto sektoriaus teritoriją. Daiktus galima susidėti šalia sektoriaus teritorijos, tačiau pats meškeriotojas negali įeiti į sektoriaus teritoriją. Taip pat, iki pirmojo varžybų teisėjo signalo draudžiama prie savojo sektoriaus ruošti įrankius (meškerių ruošimas ,platformos ar kėdės reguliavimas ir kitų įrankių, kuriems reikalingas paruošimas).
3.2.2. Po pirmojo varžybų teisėjo signalo meškeriotojai turi įžengti į meškeriojimo sektorių teritorijas. Pasiruošti varžyboms meškeriotojai turi patys, jokia išorinė pagalba nėra leidžiama. Bet kokie daiktai meškeriotojui turi būti perduoti iki varžybų teisėjo skelbiamo jaukinimo signalo.
3.2.3. Įėję į savo meškeriojimo sektorius po pirmo signalo meškeriotojai gali iš karto pradėti ruošti savo įrankius.

3.3. Jaukų ir masalų ruošimas
3.3.1. Masalai ir jaukai gali būti perduodami meškeriotojams per pasiruošimui skirtas 90 minučių, tačiau tik iki to momento, kol varžybų organizatoriai nepatikrino kiekvieno meškeriotojo turimų masalų ir jaukų. Po patikros draudžiama perduoti ar kitais būdais didinti turimų masalų ir jaukų kiekius.
3.3.2. Jaukai ir masalai turi būti ruošiami už meškeriojimo sektoriaus teritorijos ribų. Po pirmojo signalo, ir iki patikros, jaukai ir masalai gali būti ruošiami tiek meškeriojimo sektoriuose tiek už jų ribų, tačiau meškeriotojas negali išeiti iš pažymėtos meškeriojimo sektoriaus teritorijos. Jaukai gali būti paruošti patikrai ir ne varžybų dieną (išvakarėse ,prieš dieną ir pan.)
3.3.3. Po antrojo varžybų teisėjo signalo pradedami tikrinti meškeriotojų jaukai ir masalai. Jaukų ir masalų patikra visada pradedama nuo pirmojo sektoriaus.
3.3.4. Jei dėl kažkokių priežasčių meškeriotojo masalai ir jaukai liko nepatikrinti, meškeriotojui nėra leidžiama dalyvauti varžybose ir jo rezultatai nebus vertinami.
3.3.5. Paruošto jauko (sudrėkinto ir sijoto) kiekis, įskaitant įvairius gruntus, augalų sėklas ir kitus priedus (skysti ir sausi kvapai ), kurie nėra kenksmingi vandens organizmams, yra apribotas iki 12 litrų kiekvienam meškeriotojui. Atskirais atvejais varžybų organizatoriai gali keisti šį dydį.
3.3.6. Bendras gyvulinės kilmės masalų kiekis kiekvienam meškeriotojui yra apribotas iki 2,5 ltr., iš kurių iki 0,5 ltr. gali būti uodo trūklio lervos. Atskirais atvejais varžybų organizatoriai gali keisti šį dydį.
3.3.7. Meškeriotojai privalo pateikti visus turimus masalus ir jaukus patikros metu. Jei meškeriotojas viršija numatytą kiekį jaukų ar masalų, jam duodamas įspėjimas. Jei incidentas pasikartoja kitų etapų metu, meškeriotojas yra diskvalifikuojamas iš etapo, už kurį jam paskiriami baudos taškai, kurie skaičiuojami sekančia tvarka: dalyvių skaičius + 1 baudos taškas.
3.3.8. Gyvulinės kilmės masalai, patikros metu, turi būti pateikti dėžutėse su gamintojo nurodytu jos tūriu, kitu atveju meškeriotojas gaus vieno taško baudą. Jaukai, patikros metu, turi būti pateikti induose, turinčiuose tūrio matavimo skalę.
3.3.9. Po patikros draudžiama jaukus maišyti elektriniais maišytuvais ir taip pat sijoti per sietus. Papildomas jauko drėkinimas nėra draudžiamas ir leidžiamas tik su vandens purškikliais.
3.3.10. Varžybų metu naudojami jaukai ir masalai turi būti natūralios kilmės. Draudžiama naudoti priedus, kurių pagrindą sudaro metalai. Dirbtinių masalų, nežiūrint iš ko jie pagaminti (gumos, plastmasės) naudojimas draudžiamas.
3.3.11. Patikros metu ,paruoštas jaukas su priedais turi buti pateiktas viename kibire ,kibiras būtinai turi būti graduotas (ant persijoto jauko dedami visi priedų maišeliai ar buteliukai ,kurie tai pat yra įskaitomi į bendrą jauko kiekį- 12 litrų).

3.4. Laimikio saugojimas
3.4.1. Varžybų metu meškeriotojai turi stebėti sugaunamų žuvų dydžius. Dėti į sietelį galima tik leidžiamo dydžio žuvis. Leidžiami žuvų dydžiai nustatyti MŽT arba šiuose nuostatuose.
3.4.2. Žuvys turi būti laikomos sieteliuose, pagamintuose iš minkšto pluošto tinklo. Sietelio, su apvaliais žiedais, žiedo skersmuo turi būti ne mažesnis nei 40 centimetrų. Sietelio, su stačiakampiais žiedais, žiedo istrižainė turi būti ne mažesnė nei 50 centimetrų.
3.4.3. Sietelio ilgis turi būti ne mažesnis nei 3 metrai. Varžybų metu kuo didesnė sietelio dalis turi būti panardinta į vandenį.
3.4.4. Jokie kiti žuvų laikymo būdai, prieštaraujantys išvardintiems šiame punkte, nėra leidžiami. Jei svėrimo metu, už svėrimą atsakingas personalas pastebės sužalotų žuvų, meškeriotojas gali būti nubaustas.

3.5. Reikalavimai žūklės procesui
3.5.1. Tik vienas kabliukas gali būti naudojamas meškeriojimo sistemėlėje.
3.5.2. Žvejyba vyksta dugnine meškere (quiver tip ,feeder) ir kibimo indikacija fiksuojama pagal specialų meškerės galiuką (quiverį).
3.5.3. Elektroninius ar mechaninius (varpeliai) indikavimo prietaisus naudoti draudžiama.
3.5.4. Masalui draudžiama naudoti blizges, dirbtines muses, gyvas ir negyvas žuvis ir jų dalis, ikrus, kitų rūšių gyvūnus, tokius kaip varlės.
3.5.5. Masalai negali būti vyniojami ar kitaip tvirtinami ant kabliuko. Leidžiamas tik kabliuko pervėrimo per masalą tvirtinimo būdas. Peletės (granulės), duona, tešla, kukuliai, jauko rutuliukai ar tešla padengti masalai yra draudžiami.
3.5.6. Žuvis įskaitoma net tada, kai kabliukas buvo įsmigęs žuviai ne į burną. Tyčinės pastangos, stengiantis užkabinti žuvį, yra draudžiamos. Įskaitomos tik tos žuvys, kai meškeriojo ištrauktos iš vandens žuvys yra ant kabliuko. Žuvys ištrauktos bet kokiu kitu būdu arba užkabintos kitų meškeriotojų turi būti nedelsiant paleistos.
3.5.7. Varžybų metu draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu , pasiklausymo įranga, racija. Varžybų metu draudžiama turėti ir naudoti echolotus.
3.5.8. Maksimalus meškerės ilgis yra ribojamas iki 4.5 m.
3.5.9. Varžybose dalyvaujantiems meškeriotojams leidžiama pasiruošti neribotą skaičių meškerių, tačiau vienu metu meškeriotojas turi naudoti tik vieną meškerę. Taip pat leidžiama iš anksto pasiruošti neribojamą skaičių šeryklų su jauku, tačiau atsarginė šerykla gali būti panaudota tik po to, kai sugauta žuvis yra įdedama į sietelį arba paleidžiama.
3.5.10. Leidžiamos visos žinomas dugninės sistemėlės su viena šėrykla ar svareliu.
3.5.11. Pasiruošimo metu leidžiama naudoti valo skaitliuką.
3.5.12. Pasiruošimo metu leidžiama naudotis meškere su svareliu ,stuksenti dugną.
3.5.13. Pasiruošimo metu leidžiama perkelti užmetimo nuotolio distanciją ant kitų meškerių tik savo sektoriuje ,neišėjus už jo ribų.
3.5.14. Leidžiama naudoti ant pagrindinio valo ar pavadėlio sistemoje ,elastiką ,štekerinę gumą ,fiderinę gumą ar panašų guminį gaminį.
3.5.15. Meškeriotojui negalima padėti ištraukiant žuvį iš vandens. Jokios kitos pagalbinės priemonės, išskyrus graibštą, negali būti naudojamos žuvies ištraukimui iš vandens. Meškeriotojui draudžiama gauti pagalbą iš aplinkinių.
3.5.16. Meškeriotojams leidžiama naudoti platformas, tačiau platformų matmenys negali viršyti 1 metro ilgio ir 1 metro pločio. Platformos turi būti įrengtos ant kranto, atskirais atvejais varžybų organizatoriai nurodo, kad platformos dalinai gali būti vandenyje. Papildomos platformos gali būti naudojamos šalia pagrindinės, tačiau tik daiktų susidėjimui.
3.5.17. Meškeriotojai gali naudoti jiems paskirtus meškeriojimo sektorius kaip jiems patinka, tačiau negali naudoti neutralių zonų. Kiekvienas meškeriotojas savo meškeriojimo zonoje turėtų elgtis tyliai ir netriukšmauti.
3.5.18. Po trečio signalo, reiškiančio varžybų pradžią, leidžiama pradėti jaukinti ir meškerioti. Jaukinti leidžiama tik su šeryklėlėmis.
3.5.19. Draudžiama jaukinti kitiems meškeriojams paskirtas meškeriojimo sektorių teritorijas taip pat neutralioms zonoms priklausančias teritorijas. Kai užfiksuojama, kad pakirsta žuvis išplaukia iš meškeriotojo meškeriojimo sektoriaus teritorijos į neutralią zoną ar į gretimas meškeriojimo sektorių teritorijas, žuvis nėra įskaitoma ir turi būti nedelsiant paleista. Jei meškeriotojas nesutinka to padaryti ir įdeda žuvį į sietelį, be varžybų organizatorių paskirtų stebėtojų sutikimo, tai svėrimo procedūros metu didžiausia šio meškeriotojo žuvis yra pasveriama atskirai ir užfiksuojamas jos svoris; vėliau varžybų organizatorių komisija išanalizavusi susidarusią situaciją gali anuliuoti didžiausios meškeriotojo žuvies svorį iš bendro svorio arba užskaityti žuvį.
3.5.20. Varžybų metu, meškeriotojų pagalbininkai, treneriai, ar varžybų organizatorių paskirti stebėtojai turėtų būti už meškeriotojo ir netrukdyti meškeriotojui. Sieteliai žuvims turėtų būti įrengti taip, kad varžybų organizatorių paskirti stebėtojai galėtų juos matyti. Fotografai ir filmuojantys operatoriai gali būti neutraliose zonose su varžybų organizatorių leidimu.
3.5.21. Penktasis signalas skelbia varžybų etapo pabaigą, po šio signalo ištrauktos žuvys nėra įskaitomos, nebent signalo skambėjimo metu žuvis buvo visiškai ištraukta iš vandens. Visi 5 signalai skamba vienodai ir turėtų skambėti trumpai.

3.6. Laimikio svėrimas
3.6.1. Svėrimo operacijas atlieka varžybų organizatorių paskirta komisija. Sveriama gramo tikslumu. Svėrimas vyksta kiekvieno meškeriotojo sektoriuje arba šalia jo.
3.6.2. Iki svėrimo žuvis turi būti laikoma sietelyje, kuris turi būti vandenyje. Svėrimo komanda turi elgtis su žuvimi atsargiai ir kruopščiai. Jei žuvį pavyksta pasverti, tai žuvis turi būti tik pasveriama, žuvų skaičiuoti negalima.
3.6.3. Pasverta žuvis turi būti nedelsiant paleista į tą patį vandens telkinį stebint svėrimo komandai.
3.6.4. Meškeriotojas turi dalyvauti svėrimo operacijoje, kad įsitikinti tinkama svėrimo operacijos eiga; po svėrimo meškeriotojas pasirašo žuvų svėrimo protokole.
3.6.5. Kai svėrimo operacijos baigiamos visuose meškeriojimo sektoriuose, kai žuvys paleistos ir kai svėrimo protokole pasirašė visi dalyviai, jokie nusiskundimai nebepriimami.
3.6.6. Kol vyksta svėrimas ,sportininkai turi likti savo sektoriuose , ir gali pradėti tvarkyti savo įrangą. Draudžiama išeiti iš sektoriaus ir vaikščioti su teisejais svėrimo metu Tik po svėrimo procedūros ,sportininkas gali palikti savo sektorių.

3.7. Rezultatų skaičiavimo ir vietų nustatymo tvarka
3.7.1. Dalyvių užimtos vietos etape nustatomos pagal pagautos leistino dydžio žuvies svorį. Dalyvis, kurio pagautos žuvies svoris yra didžiausias, užima pirmąją vietą tame etape. Atitinkamai pagal žuvies svorį yra skiriamos vietos kitiems dalyviams
3.7.2. Baudos taškai ture skiriami tokiu būdu: už atitinkamą vietą skiriamas atitinkamas baudos taškų skaičius (už 1 vietą – 1 baudos taškas, už 2 vietą – 2 baudos taškai, ir t.t.).
3.7.3. Kai meškeriojų sugauto žuvies svoris yra vienodas, tai vietos yra sumuojamos ir dalijamos iš meškeriotojų skaičiaus (pavyzdžiui, du meškeriotojai dalijasi 5 ir 6 vietas; taigi, (5+6):2 = 5.5 taško kiekvienam meškeriotojui; kitas pavyzdys, kai trys meškeriotojai užima 8, 9 ir 10 vietas: (8+9+10):3 = 9 baudos taškai kiekvienam meškeriotojui).
3.7.4. Meškeriotojai, kurie nesugavo žuvies, gauna taškų skaičių lygų, sektoriuje nesugavusių nė vienos žuvies meškeriotojų vietų aritmetiniam vidurkiui (pavyzdžiui, iš 24 meškeriotojų 12 sugavo žuvų ir 12 nesugavo nė vienos žuvies, 12 meškeriotojų, nesugavę nė vienos žuvies, gauna po (13+24):2=18.5 taško; antras pavyzdys galėtų būti toks: iš 29 meškeriotojų žuvų sugavo tik 5, taigi, likę 24 meškeriotojai gaus (6+29):2=17.5 taško kiekvienas; trečias pavyzdys galėtų būti toks, kai iš 29 meškeriotojų žuvų sugauna 26 meškeriotojai, likę trys meškeriotojai gauna po (27+29):2=28 taškus.)
3.7.5. Jei tik vienas meškeriotojas sektoriuje arba subsektoriuje nesugauna nė vienos žuvies tai jis užima paskutinę vietą sektoriuje ir gauna tiek taškų, kiek meškeriotojų yra šiame sektoriuje ( pavyzdžiui, iš 29 meškeriotojų vienas nesugauna nė vienos žuvies, tai meškeriotojas gaus 29 taškus.).
3.7.6. Turnyro galutinės įskaitos nugalėtoju skelbiamas dalyvis, surinkęs mažiausią baudos taškų sumą už tris įskaitinius turnyro etapus.
3.7.7. Jei du ar daugiau meškeriotojų surenką vienodą baudos taškų skaičių galutinėje turnyro įskaitoje, tai aukštesnę vietą užima tas, kurio sugautų žuvų svoris, per tris įskaitinius varžybų etapus, yra didžiausias.
3.7.8. Jei keli meškeriotojai surenka po tiek pat taškų, ir jų sugautų žuvų svoriai sutampa, tai aukštesnę vietą užims tas, kurio sugautos žuvies svoris per vieną iš įskaitinių turnyro etapų buvo didžiausias.
3.7.9. Jeigu dėl gamtinių ar kitokių nenumatytų sąlygų neįmanoma surengti vieno etapo, tai turnyro nugalėtojas nustatomas pagal dviejų etapų rezultatus.

3.8. Prizai ir apdovanojimai
3.8.1. Prizai ir apdovanojimai yra teikiami po kiekvieno etapo ir pasibaigus turnyrui. Į etapo prizus ir apdovanojimus pretenduoja visi etapo dalyviai. Į turnyro prizus pretenduoja turnyro dalyviai ,dalyvavę mažiausiai trijuose etapuose iš keturių. Dalyvių, dalyvavusių visuose keturiuose etapuose, galutinei įskaitai skaičiuojami trijų geriausių etapų rezultatai.
3.8.2. Etapo apdovanojimai:
- prizus etapo dalyviams gali steigti organizatoriai bei etapo/čempionato rėmėjai;
- etapo 1 vietos laimėtojas apdovanojamas etapo rėmėjo taure;
- etapo 1-3 vietų laimėtojai apdovanojami rėmėjų prizais. Taip pat jiems įteikiami atminimo medaliai ir diplomai;
- etapo 4-10 vietų laimėtojams įteikiami paguodos prizai;
- visi etapo apdovanojimai ir prizai įteikiami etapo starto vietoje, pasvėrus dalyvių pagautą žuvį ir nustačius dalyvių užimtas vietas.
3.8.3. Turnyro apdovanojimai:
- turnyro 1-3 vietos laimėtojai galutinėje įskaitoje gauna turnyro FEEDER CUP LITHUANIA 2012 taures;
- turnyro galutinės įskaitos apdovanojimai ir prizai įteikiami paskutiniojo etapo starto vietoje, nustačius turnyro dalyvių užimtas vietas.
3.8.4. Organizatoriai pasilieka teisę keisti prizų įteikimo tvarką, taip pat įsteigti papildomas nominacijas/prizus.

4. DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pažeidimai ir sankcijos
4.1.1. Bet kokie MŽT ir šių nuostatų pažeidimai turnyro metu nėra toleruojami. Dalyviai, akivaizdžiai pažeidę MŽT arba šiuos nuostatus gali būti diskvalifikuojami iš turnyro. Kitais atvejais dėl sankcijų taikymo sprendžia organizatoriai arba visi turnyro dalyviai.
4.1.2. Kiti pažeidimai ir sankcijos:
a) Už taisyklių pažeidimą dalyviui gali būti skiriamos šios nuobaudos: įspėjimas, arba atskirais atvejais dalyvis gali būti diskvalifikuojamas iš etapo.
b) šalinimas iš varžybų etapo,gavus antrą įspėjimą, gali būti taikomas pažeidus šių taisyklių vieną iš 3.3.1.- 3.3.10., 3.4.4., 3.5.1. - 3.5.13. punktų .
c) Pašalintas iš etapo meškeriotojas klasifikuojamas bendra tvarka, o surinktų baudos taškų skaičius skaičiuojamas sekančia tvarka: etapo dalyvių skaičius + 1 baudos taškas

4.2. Skundai ir apeliacijos
4.2.1. Bet kokie nusiskundimai, išskyrus susijusius su klasifikacija, privalo būti pateikti varžybų organizatorių paskirtai teisėjų komisijai per vieną valandą nuo etapo pabaigos (po 5 signalo).
4.2.2. Skundai dėl klasifikacijos priimami 30 minučių laikotarpyje po oficialių klasifikacijos rezultatų paskelbimo.
4.2.3. Visi skundai, pažeidimai ir įspėjimai turi būti pranešti teisėjų komisijai; tik komisija turi teisę bausti meškeriotojus ir spręsti ginčus. Apie gautą nuobaudą meškeriotojas kaltininkas turi būti nedelsiant informuojamas.
4.2.4. Teisėjų komisija nagrinėja skundus ir apeliacijas vietoje. Pradėjus apdovanojimus skundai ir apeliacijos nėra priimami.

4.3. Elgesys žaibavimo metu
4.3.1. Kai žaibavimas prasideda prieš pasiruošimo etapą arba pasiruošimo etapo metu. Nė vienam meškeriotojui nėra leidžiama būti meškeriojimo pozicijos teritorijoje ir ruošti savo įrankius; signalas reiškiantis pasiruošimo atidėjimą nuskamba. Jei oro sąlygos leidžia ir nepraėjo pakankamai daug laiko, kad tęsiant varžybas nepasikeistų renginio grafikas, tai varžybos gali būti rengiamos visą numatytą laiką arba sutrumpintos, bet bendra etapo trukmė turi viršyti 2 valandas. Jei oro sąlygos nepagerėja, ar pagerėja per vėlai, tai etapas laikomas neįvykusiu.
4.3.2. Kai žaibavimas užklumpa varžybų etapo metu. Etapas nedelsiant stabdomas signalu ir meškeriotojai turi susirasti priedangą. Jei oro sąlygos pagerėja, tai po kito signalo meškeriotojai gali grįžti į meškeriojimo pozicijų teritorijas; dar po 5 minučių nuskambėjęs signalas leidžia tęsti žūklę.
4.4. Kita informacija
4.4.1. Kiekvienas dalyvis yra atsakingas už savo veiksmus turnyro metu. Jis privalo laikytis visų saugaus elgesio taisyklių ir tai patvirtina savo parašu registracijos protokole.Varžybų dalyviams varžybų metu draudžiama vartoti alkoholį ir kitas svaiginančias medžiagas. Alkoholio ir kitų svaiginančių medžiagų vartojimas varžybų žiūrovams ir svečiams ne bus toleruojamas. Dalyviai turi būti pasiruošę padėti vienas kitam nelaimės atveju.
4.4.2. Turnyro dalyvis, pastebėjęs MŽT pažeidėjus arba aptikęs jų įrankius privalo apie tai pranešti organizatoriams, kurie imsis atitinkamų teisėtų priemonių pažeidimui užfiksuoti. Dalyviams draudžiama traukti aptiktus pažeidėjų įrankius.
4.4.3. Varžybų metu kilus klausimams, nenumatytiems šiuose nuostatuose, juos sprendžia organizatoriai ir/arba jų sudaryta teisėjų komisija.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Turnyro nuostatai galioja 2012 m. sezonui. Nuostatai negali būti keičiami iki turnyro pabaigos išskyrus atvejus, kai naujai priimti LR teisės aktais prieštarautų taisyklėms. Tokiu atveju nuostatai turi būti nedelsiant keičiami, siekiant pašalinti atsiradusius prieštaravimus. Pakeitus nuostatus jau įvykusių etapų rezultatai nėra peržiūrimi.
5.2. Nuostatai neturi juridinės galios ir kitokios sankcijos, nei nurodytos nuostatuose, už jų pažeidimą negali būti taikomos.
5.3. Dalyviui pareiškus norą dalyvauti etape arba turnyre, laikoma, kad jis yra susipažinęs su šiais nuostatais.
5.4. Nuostatai įsigalioja juos paskelbus Žvejų klubų internetiniuose puslapiuose.

Grazvis

Re: Feeder Cup Lithuania 2012

Post by Grazvis » Fri Apr 06, 2012 11:35 am

FEEDER CUP LITHUANIA 2012 turnyro I ETAPAS gegužės 12 d. Nemune

Žvejų klubai "Ant bangos", "Žvejonys", "Fideris", "Zvejys.lt" ir "Kibkit.lt" kviečia visus Lietuvos meškeriotojus į sportinės žūklės dugnine meškere turnyrą – FEEDER CUP LITHUANIA 2012


Varžybos įvyks 2012 gegužės 12 dienąVARŽYBŲ VIETA:

Nuorodą į žemėlapį rasitečia…VARŽYBŲ DALYVIAI:


Varžybose gali dalyvauti visi, iš anksto užsiregistravęir susimokėję varžybų vietoje startinį varžybų mokestį (planuojamas mokestis ~30Lt.), pilnamečiai asmenys (arba nepilnamečiai nuo 16 metų, jei kartu dalyvauja vienas iš tėvų arba globėjas).
Registracija varžyboms – išankstinė.
Registruotis galima užpildžius internetinę dalyvioregistracijos formą, arba paskambinus telefonu +370 611 14756.
Startinis mokestis mokamas prieš varžybas, vykdant vardinę dalyvių registraciją.VARŽYBŲ DIENOTVARKĖ:


07:00 – 08:30 Vardinė dalyvių registracija
08:30 – 09:00 Dalyvių instruktavimas ir sektorių burtų traukimas
09:00– 11:00 Pasiruošimas
11:00 Varžybų startas
16:00 Varžybų pabaiga
17:00 Nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimų ceremonijaINFORMACIJA APIE VARŽYBAS:

Varžybos vykdomos tik asmeninėje įskaitoje.
Varžybų trukmė (neskaitant pasiruošimo) – 5 valandos.
Varžybų metu sportininkas gaudo tik jam skirto sektoriaus ribose, jokia pašalinė pagalba nėra leidžiama. Vienu metu gaudoma tik vienu meškerykočiu, sistemėlėje naudojant tik vieną kabliuką. Maksimalus meškerykočio ilgis – 4,5 m.
Atsarginių meškerių skaičius neribojamas.
Varžybose leidžiama naudoti ne daugiau kaip 12 litrų paruošto jauko ir 2,5 litro gyvulinės kilmės masalų (iš kurių uodo trūklio lervų – ne daugiau kaip 0,5 litro).
Jaukinti varžybų metu leidžiama tik šėryklėlėmis.
Varžybų metu žuvys laikomos ne trumpesniame kaip 3 metrai ilgio sietelyje. Sietelio žiedo skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 40 cm (stačiakampiams sieteliams – rėmelio įstrižainė ne mažesnė kaip 50 cm).
Po svėrimo visos žuvys paleidžiamos atgal į vandens telkinį.
Leidžiama dėt į sietelį tik mėgėjiškos žūklės taisyklėse nustatyto dydžio ir rūšies žuvis.
Varžybų nugalėtojas nustatomas pagal sugautų žuvų svorį.

Varžybų nugalėtojų ir prizininkų laukia vertingi UAB "Salmolita", http://www.jaukas.lt, parduotuvės „Žvejo rojus" bei „Elmenhorster" įsteigti prizai.

PIRMOJO ETAPO PAGRINDINIS RĖMĖJAS:


ImageRĖMĖJAI:
ImageImageImage

Grazvis

Re: Feeder Cup Lithuania 2012

Post by Grazvis » Fri May 18, 2012 11:42 am

Gerbiami žvejai, noriu priminti, jog registracija į etapus vykdoma atskirai į kiekvieną, tad tie kas registravosi į pirmą ir pažymėjo jog registruojasi į visus taip netinka, šiuo metu vykdoma registracija tik į antrą turą, tad tie kas registravosi ir rašė jog į visus 4 turi persiregistruoti iš naujo, atsiprašome už nepatogumus, bet teks registruotis iš naujo.

Grazvis

Re: Feeder Cup Lithuania 2012

Post by Grazvis » Wed Jun 06, 2012 11:40 pm

FEEDER CUP LITHUANIA 2012 turnyro II ETAPAS birželio 09 d. Skirvytėje, 3 betoninė krantinė

Žvejų klubai "Ant bangos", "Žvejonys", "Fideris", "Zvejys.lt" ir "Kibkit.lt" kviečia visus Lietuvos meškeriotojus į sportinės žūklės dugnine meškere turnyrą – FEEDER CUP LITHUANIA 2012

SPORTINĖS ŽŪKLĖS DUGNINE MEŠKERE TURNYRO
„FEEDER CUP LITHUANIA 2012"
ANTROJO ETAPO VARŽYBOS
Varžybos įvyks 2012 birželio 09 dienąVARŽYBŲ VIETA:

Nuorodą į žemėlapį rasite ČIA


VARŽYBŲ DALYVIAI

Varžybose gali dalyvauti visi, iš anksto užsiregistravę ir susimokėję varžybų vietoje startinį varžybų mokestį (planuojamas mokestis ~30Lt.), pilnamečiai asmenys (arba nepilnamečiai nuo 16 metų, jei kartu dalyvauja vienas iš tėvų arba globėjas).
Registracija varžyboms – išankstinė.
Registruotis galima užpildžius internetinę dalyvio registracijos formą,svetaineje http://www.dugnine.lt arba paskambinus telefonu +370 611 14756 .
Startinis mokestis mokamas prieš varžybas, vykdant vardinę dalyvių registraciją.VARŽYBŲ DIENOTVARKĖ:

07:00 – 08:30 Vardinė dalyvių registracija
08:30 – 09:00 Dalyvių instruktavimas ir sektorių burtų traukimas
09:00– 11:00 Pasiruošimas
11:00 Varžybų startas
16:00 Varžybų pabaiga
17:00 Nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimų ceremonijaINFORMACIJA APIE VARŽYBAS:

Varžybos vykdomos tik asmeninėje įskaitoje.
Varžybų trukmė (neskaitant pasiruošimo) – 5 valandos.
Varžybų metu sportininkas gaudo tik jam skirto sektoriaus ribose, jokia pašalinė pagalba nėra leidžiama. Vienu metu gaudoma tik vienu meškerykočiu, sistemėlėje naudojant tik vieną kabliuką. Maksimalus meškerykočio ilgis – 4,5 m.
Atsarginių meškerių skaičius neribojamas.
Varžybose leidžiama naudoti ne daugiau kaip 12 litrų paruošto jauko ir 2,5 litro gyvulinės kilmės masalų (iš kurių uodo trūklio lervų – ne daugiau kaip 0,5 litro).
Jaukinti varžybų metu leidžiama tik šėryklėlėmis.
Varžybų metu žuvys laikomos ne trumpesniame kaip 3 metrai ilgio sietelyje. Sietelio žiedo skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 40 cm (stačiakampiams sieteliams – rėmelio įstrižainė ne mažesnė kaip 50 cm).
Po svėrimo visos žuvys paleidžiamos atgal į vandens telkinį.
Leidžiama dėt į sietelį tik mėgėjiškos žūklės taisyklėse nustatyto dydžio ir rūšies žuvis.
Varžybų nugalėtojas nustatomas pagal sugautų žuvų svorį.

Varžybų nugalėtojų ir prizininkų laukia vertingi UAB "ROMADA", http://www.jaukas.lt, parduotuvės „Žvejo rojus" bei „Elmenhorster" įsteigti prizai.

ANTROJO ETAPO PAGRINDINIS RĖMĖJAS:

Image


RĖMĖJAI:

Image

Image

Image

Dziedas

Re: Feeder Cup Lithuania 2012

Post by Dziedas » Fri Jun 15, 2012 2:51 pm

…dviratis ne mano , as tik skelbima ydejau …Šviesele-kibimo-indikatorius dugnineiImage
picture hosting


Statosi y standartiniu skambaliuku chemines lemputes vieta,
Arba kur širdis geidzia bei leidzia sveikata , kai kas zada eglute puosti.
Mirksi pakaitom : zalia-raudona , nors nesu tikras, gal raudona-zalia ,
ryski (zdalioka vidat)
Image
free picture hosting


Priešingai nei kitu gamintoju, kuriu pastoviai blyksi zaliai ir varo shizofrenija
šita mirksi tik tada kai kimba ,
Image
adult upload image

Testuota pernai “pleziuke” , per veja , puga ir slapdriba
Image
upload images

Testuotojai liko patenkinti , maumai nieko nesake


Image
hosting images
Galimybe keistis yra , 1vnt/8lt

shwiesele@gmail.com

Grazvis

Re: Feeder Cup Lithuania 2012

Post by Grazvis » Wed Jul 18, 2012 8:52 pm

FEEDER CUP LITHUANIA 2012 turnyro III ETAPAS rugpjūčio 11 d. Kėdainių rajonas Bublių tvenkinys.

Žvejų klubai "Ant bangos", "Fideris", "Zvejys.lt" ir "Kibkit.lt" kviečia visus Lietuvos meškeriotojus į sportinės žūklės dugnine meškere turnyrą – FEEDER CUP LITHUANIA 2012

SPORTINĖS ŽŪKLĖS DUGNINE MEŠKERE TURNYRO
„FEEDER CUP LITHUANIA 2012"
TREČIOJO ETAPO VARŽYBOS
Varžybos įvyks 2012 rugpjūčio 11 dienąVARŽYBŲ VIETA:

http://www.maps.lt/map/default.aspx?lan ... tops,zebra


VARŽYBŲ DALYVIAI


Varžybose gali dalyvauti visi, iš anksto užsiregistravę ir susimokėję varžybų vietoje startinį varžybų mokestį (planuojamas mokestis ~30Lt.), pilnamečiai asmenys (arba nepilnamečiai nuo 16 metų, jei kartu dalyvauja vienas iš tėvų arba globėjas).
Registracija varžyboms – išankstinė.
Registruotis galima užpildžius internetinę dalyvio registracijos formą,svetaineje http://www.dugnine.lt arba paskambinus telefonu +370 611 14756 .
Startinis mokestis mokamas prieš varžybas, vykdant vardinę dalyvių registraciją.VARŽYBŲ DIENOTVARKĖ:

07:00 – 08:30 Vardinė dalyvių registracija
08:30 – 09:00 Dalyvių instruktavimas ir sektorių burtų traukimas
09:00– 11:00 Pasiruošimas
11:00 Varžybų startas
16:00 Varžybų pabaiga
17:00 Nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimų ceremonijaINFORMACIJA APIE VARŽYBAS:

Varžybos vykdomos tik asmeninėje įskaitoje.
Varžybų trukmė (neskaitant pasiruošimo) – 5 valandos.
Varžybų metu sportininkas gaudo tik jam skirto sektoriaus ribose, jokia pašalinė pagalba nėra leidžiama. Vienu metu gaudoma tik vienu meškerykočiu, sistemėlėje naudojant tik vieną kabliuką. Maksimalus meškerykočio ilgis – 4,5 m.
Atsarginių meškerių skaičius neribojamas.
Varžybose leidžiama naudoti ne daugiau kaip 12 litrų paruošto jauko ir 2,5 litro gyvulinės kilmės masalų (iš kurių uodo trūklio lervų – ne daugiau kaip 0,5 litro).
Jaukinti varžybų metu leidžiama tik šėryklėlėmis.
Varžybų metu žuvys laikomos ne trumpesniame kaip 3 metrai ilgio sietelyje. Sietelio žiedo skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 40 cm (stačiakampiams sieteliams – rėmelio įstrižainė ne mažesnė kaip 50 cm).
Po svėrimo visos žuvys paleidžiamos atgal į vandens telkinį.
Leidžiama dėt į sietelį tik mėgėjiškos žūklės taisyklėse nustatyto dydžio ir rūšies žuvis.
Varžybų nugalėtojas nustatomas pagal sugautų žuvų svorį.

Varžybų nugalėtojų ir prizininkų laukia vertingi http://www.zvejams.lt, http://www.jaukas.lt, parduotuvės „Žvejo rojus" bei „Elmenhorster" įsteigti prizai.

TREČIOJO ETAPO PAGRINDINIS RĖMĖJAS:

Image
RĖMĖJAI:

Image

Image

Image

Grazvis

Re: Feeder Cup Lithuania 2012

Post by Grazvis » Wed Aug 08, 2012 6:01 pm

Skelbiu užsiregistravusių sąrašą į 3 FC 2012 etapą Bubliuose:
Vardas Pavardė Klubas
1 Arminas Dambrauskas -
2 Tadas Andriušis KIBKIT.LT
3 Virginijus Mikalauskas Žvejo tribūna
4 Rimas Kudirka FIDERIS
5 Vytautas Matulevičius Žvejonys
6 Mantas Juknevičius Žvejo Tribūna
7 Andrius Motiejauskas KIBKIT.LT
8 Karolis Bendoraitis -
9 Evaldas Rupšys Žvejo Tribūna
10 Renaldas Masionis Zvejo Tribuna
11 Albinas Astrauskas KIBKIT.LT
12 Kęstutis Pivoriūnas ZVEJYS.LT
13 Benas Kviklys Zvejys.lt
14 Raimondas Stankevicius Zvejys.lt
15 Vytautas Petrulionis -
16 Gražvydas Petravičius Zvejys.lt
17 Marijus Maceina Gelmės Valdovas
18 Marius Stumburys Fideris
19 Vidmantas Aleknavičius Vilniaus TimarMix
20 Valdas Tichomolovas Vilniaus TimarMix
21 Andrius Čebanauskas -
22 valerij kastaunas -
23 Rimantas Praninskas FIDERIS
24 Arnas Kirkilionis -
25 DARIUS STANEVIČIUS KIBKIT.LT
26 Arnoldas Gudynas Žvejo tribūna
27 Arvydas Vaskela Zvejys.lt
28 Dmitrij Babenko Fideris
29 Marijus Eigirdas -
30 Viačeslav Zigmund Žvejys.lt
31 Paulius Korsakas -
___________________________________
REGISTRACIJA SUSTABDOMA !!!

Grazvis

Re: Feeder Cup Lithuania 2012

Post by Grazvis » Sun Aug 12, 2012 1:37 pm

Trecio etapo rezultatai
Image
Last edited by Grazvis on Sun Aug 12, 2012 1:43 pm, edited 2 times in total.

Grazvis

Re: Feeder Cup Lithuania 2012

Post by Grazvis » Sun Aug 12, 2012 1:38 pm

Turnyro lentele po triju etapu
Image

Arunasbaze

Re: Feeder Cup Lithuania 2012

Post by Arunasbaze » Sun Aug 12, 2012 1:53 pm

Alia Korsakas galetu biski labiau :-] :D pasistengti,o RimasK malacius :H

Post Reply